دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : شهاب الدین   صافی

پست الکترونیکی : s.safi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دامپزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1381/07/01

شهاب الدین صافی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^